Kancelaria

UWAGA !
Dnia 24 grudnia 2019 r. kancelaria czynna do godziny 12:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Adam Krawczyk

Kancelaria Komornicza nr VII w Szczecinie

ul. Kozierowskiego 1A/2U

71-106 Szczecin

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornikom powierza się następujące zadania:

1)wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

2)wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3)wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

4)wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.


Kancelaria korzysta z następujących narzędzi:

OGNIVO – system umożliwiający skierowanie elektronicznego zapytania o rachunki bankowe dłużnika w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych a także dokonanie elektronicznego zajęcia wierzytelności rachunku bankowego.

CEPiK – dostęp do systemu umożliwiającego ustalenie drogą elektroniczną pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na dłużnika.

ZUS PUE– możliwość skierowania elektronicznego zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia miejsca pracy dłużnika.

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. System umożliwiający obsługę spraw przez e-Sąd.

EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste. Umożliwia dostęp do treści księgi wieczystej online, wyszukiwania nieruchomości będących własnością dłużnika oraz dokonywania wpisów wieczystoksięgowych on-line.

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

MPE – Monitor postępowania egzekucyjnego umożliwiający wgląd on-line do prowadzonych postępowań egzekucyjnych.